پاکسازی ساحل خلیج فارس

همه محتاج نوازشیم، آدم، آب، خاک و این دستان نوازش گر جوانان ایرانی است که ساحل زیبای خلیج فارس را با مهر خود می نوازند،  اینها باور دارند برای محبت به همه، حتی به زمین، نباید چشم به راه امکانات بود. می شود از قبل هم برنامه نداشت، دریا همیشه به فکر پاکی است و باز هم خوب است که ما آدم ها اتفاقی گاه گداری به یاد ساحلش باشیم.

ساحل زیبای خلیج فارس در روستای مغدان از توابع شهرستان پارسیان (گاوبندی) استان هرمزگان

ویدیو:سید جعفر میراشرفی

متن از: نرگس فتحی