شکوفه های سفید و فنجان های سیاه، دست به دست هم داده اند تا سایه بانی بسازند برای آنها که مسافر شرق طلایی ایران شده اند. بالاخره دل یک جا باید آرام بگیرد. گاهی کنار آب کنار باد کنار آتش . دم نوشی که نم نم دم کشیده باشد اول به آتش یاد داده نجیب شود، بعد هم خودش آموخته مرهم شود. بفرمایید دم نوش کاکوتی درست شده با کندک مجلی، دره کندره زو، روستای درکش، شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی
متن از : نرگس فتحی