نمازخانۀ موزه فرش praying room of the carpet museum in Laleh park

کامران دیبا (kamrandiba) معمار موزه هنرهای معاصر نمازخانه ای در پارک لاله مجاور موزه فرش بنا کرد که بسیار متفاوت و خاص طراحی شده و متاسفانه این بنای منحصر به فرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قرار دادن دو شکاف در دیواره مکعب بیرونی و درونی در هنگام ظهر موجب ورود نور آفتاب به داخل نماز خانه می شوند و نمایشگر قبله هستند و سقفی برای این بنا در نظر گرفته نشده و آسمان بالای سر نمازگزاران قرار دارد.

“سید جعفر میراشرفی”


 

Mr. kamran Diba the architect of the museum of contemporary arts،erected an outstanding praying room next to the museum of carpet in Laleh park .
The architect has geniusely designed two gaps in the outer and inner walls so that sun rays show the direction of Kiblah at noon time .
there is no roof for this structure in order for the prayers to feel the sky over themselves while praying .
Unfortunately this one of a kind structure has not been payed attention to as much as it should have been.

translated by: Shiva Golzari