ظهر عاشورا در بازار تهران

عزاداری روز عاشورا در هر جای ایران رنگ و بوی خودش رو داره، بازار تهران قدیمی ترین دسته های سینه زنی با سبک نوحه خوانی های سنتی رو داره


Ashoora noon in Bazar (Tehran)
The mourning of Ashoora has its colors and moods in different parts of Iran .
Tehran Bazar has one of the oldest groups with traditional lamentations and way of “sine zani”which is beating on your breast with your hand .

دسته:

فرهنگ