این پل سه طبقه پیاده رو در منطقه عباس آباد تهران قرار دارد. یکی از نمادهای شهر تهران است از عرض بزرگراه مدرس می گذرد و بوستان های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می کند. معمار و طراح این پل لیلا عراقیان می باشد که در سن 26 سالگی این پل را طراحی کرده است.

سید جعفر میراشرفی

jafarmirashrafi@gmail.com

Tabiat Bridge is the largest pedestrian overpass built in Tehran, Iran. The 270-metre bridge connects two public parks—Taleghani Park and Abo-Atash Park—by spanning the Shahid Modarres, one of the main highways in northern Tehran. Wikipedia