این بنا در زمان پادشاهی صفوی ساخته شده در زمانی که شاه اسماعیل صفوی قزوین را به عنوان پایتخت برگزید پس از آن با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت همین سبک معماری را توسعه دادند.


Chehel Sotoon palace of Ghazvin
This construction was built on Safavi era when shah Esmail choose Ghazvin as the capital city .
Later by choosing Esfhan as the capital , he provided this style of architecture in Esfhan .
Chehel sotoon is on of the beautiful attractions in Ghazvin city.

translated by: Shiva Golzari

دسته:

معماری